معرفی دبیرستان وگزارش برنامه ها وفعالیت های اجرایی
۱- برگزاری مراسم زیارت عاشورا هرروز قبل ازمراسمات صبح گاه

 وظهرگاه

۲- نوحه وسینه زنی بعداز خواندن زیارت عاشورا وپذیرایی مختصر

 (صبحانه )

۳- اجرای مراسم زنجیرزنی وسینه زنی بصور ت دسته عزادرای

 درسطح شهر

۴- دعوت ازروحانی شهرستان

سینه زنی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:24  توسط مدیریت | 
 آیین نامه اجرایی مدارس

آيين نامه اجرايى مدارس

آيين نامه اجرايي مدارس

مقدمه :

اهميت و نقش آموزش و پرورش در بهسازي و توسع ه زندگي فردي و اجتماعي موجب شده است آه

جامعه و اوليا ي دانش آموزان انتظار داشته باشند آه مدرسه محيطي رشد دهنده ، پويا وزمينه ساز

پرورش استعدادهاي بالقوه و خداداد فرزندا ن آنان باشد.تحقق اهداف متعالي آموزش وپرورش ولزوم

توجه به روحيات و ويژگيها ي نسل جوان ،تفاوتهاي ناشي از شرايط جغرافيايي ومحيطي و محدوديت

منابع و امكانات ،ايجاب مي آند آ ه اداره امور مدارس مبتني بر افزايش قدرت تصميم گيري ، استقلال

نسبي ، انعطاف پذيري و روشها ي غير متمرآز و مشارآ تجويانه باشد تابتواند فضا ي عمومي مدرسه را

پويا ، پرنشاط و فعا ل نموده و توانمند يها و خلاقي تهاي مديران ،معلمان و دانش آموزان را به خوبي

شكوفا و متجلي سازد.بدين جهت لازم ديده شد آيين نامه اجرايي مدارس با توجه به سياست ها و

راهبردهاي اساسي آموزش و پرورش از جمله تمرآززدايي ،مدرسه محوري و توسع ه مشارآت همه

بعدي تنظيم گردد و با تفوي ض اختيارات لازم به مدارس ،زمينه مناسب تري براي تحقق اهداف تعليم و

تربيت فراهم شود.

فصل اول - کلیات

ماده ١ - مدرسه ازمهمترين نهادهاي اجتماعي ،تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رآن تعليم وتربيت

است آه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان در ابعاد ديني ،اخلاقي ،علمي ،آموزشي ،اجتماعي و آشف

استعدادها و هدايت و رشد متواز ن روحي و معنوي وجسمان ي آنان براساس اهداف مصوب دوره هاي

تحصيلي ،برابر ضوابط و دستورالعملها ي وزارت آموزش و پرورش تأسيس و اداره مي شود.

ماده ٢ - مدرسه با همكار ي آليه آارآنان و با مشارآ ت دانش آموزان و اوليا ي آنان زير نظر مديرمدرس ه

اداره مي شود.تعدادآارآنان مدرسه وشرح وظايف هريك ازآنان توسطوزارت آموزش وپرورش ابلاغ مي شود.

فصل دوم - ارکان وشوراهای مدرسه

ماده ٣ - ارآان و شوراها ي مدرسه عبارتند از:

١ - مدير مدرس ه.

٢ - شوراي مدرسه .

٣ - انجمن اولياو مربيان .

٤ - شوراي معلمان .

٥ - شوراي دانش آموزان .

1 مدیر مدرسه :

ماده ٤ مدير مدرسه به عنوان نماينده آموزش وپرورش منطقه مسئول حسن اجراي فعاليت هاي

آموزشي ،پرورشي ،مالي و ادار ي مدرسه مي باشد ودر آلي ه امور مدرس ه مسئوليت دارد و موظف است

براساس مقررات با برنام هريزي هاي مناسب و استفاده ازمشارآت آارآنان ،دانش آموزان واولياي آنهاو با

بهره گيري از امكانات وظرفيت هاي داخل وخارج از مدرسه ، جه ت تحقق اهداف مصوب دوره تحصيلي

تلاش آند،به گونه اي آه ارزيابي عملكرد سا ل تحصيلي بيانگر ارتقاء و رشدآيف ي و مطلو ب دانش آموزان

در ابعاد مختل ف باشد.

ماده ٥ - مديرمدرسه موظف است بامشارآت آارآنان مدرسه و اوليا ي دانش آموزان برنامه سالانه خود

را درابعاد مختل ف با رعاي ت ضوابط آموزش وپرورش تنظيم و ب ه تصويب شوراي مدرسه برساند.

ماده ٦- مديرمدرسه موظف است بااستفاده بهينه از مناب ع مالي دولتي وبابهره گيري از مشارآت هاي

اختياري مردمي و آمك هاي خيرين و تقويت منابع اعتباري مدرسه شرايط لاز م را برا ي اجراي مناسب

برنامه مدرسه فراهم آند.

ماده ٧- مدير مدرسه بايد با وظايف و مسؤليتها ي خود و با شر ح وظايف همكاران آه ازسوي آموزش و

پرورش ابلاغ مي شود بخوب ي آشنا باشد. مدير مدرس ه موظف است شرح وظايف مصوب هريك از آارآنان

مربوط را ب ه آنان ابلاغ نمايدو بر اجرا ي صحيح آن نظارت آند.

ماده ٨ مدير موظف است بطور منظ م و برنام ه ريزي شده شوراي مدرسه ،انجمن اوليا ومربيان ،شوراي

معلمان و شوراي دانش آموزان را تشكيل دهد و براجراي مصوبا ت وچگونگي ثبت و نگهداري سوابق و

صورت جلسات مربوط نظار تآند.مدت فعاليت شوراهاوانجمن اولياءومربيان تاتشكيل شوراهاوانجمن سال

تحصيلي بعد خواهد بود.

ماده ٩ - انتصاب مديران مدارس با رعايت اصل شايسته سالاري برابرآيين نامه انتصاب مديران مصوب

شوراي عالي آموزش و پرورش خواهدبود.

2 - شورای مدرسه :

ماده ١٠ - در راستاي سياست مدرسه محوري و تفويض اختيارات به مدارس وبه منظور توسعه

مشارآت ، همكاري و استفاد ه از تجارب معلمان ،مربيان و اولياي دانش آموزان در اداره مدرسه ،بهبود

فرايند تصميم گيري ،ارتقاي آيفي فعاليتهاي آموزشي وپرورشي واداري ،تدوين برنامه هاي سالانه

مدرسه و هماهنگي امور ونظارت بر فعاليتهاي مربوط،در هر يك از مدارس شورايي به نام شوراي مدرسه

تشكيل مي گردد.ترآيب اعضا و شر ح وظايف شوراي مدرسه به شرح زير است :

الف - ترکیب اعضاء:

١ - مديرمدرسه .

٢ - معاونين مدرسه .

٣ - يك نفراز مربيان امور تربيتي يا مشاوران به انتخاب مربيان و مشاوران مدرسه .

٤- نماينده شوراي معلمان .

٥ - نماينده انجمن اوليا و مربيا ن به انتخاب انجمن .

تبصره - درصورت لزوم و به ويژه درمواقعي آه پيشنهادهاي شورا ي دانش آموزان مطرح است مدير

مدرسه از نماينده شوراي دانش آموزان و برحس ب مورد از افراد ذيربط و صاح بنظر براي شرآت در

جلسات شوراي مدرسه دعوت مي آند.

ب - شرح وظایف :

١ مراقبت ونظارت بر فعاليتها ي مدرسه درچارچوب اهداف مصوب دوره تحصيلي و مفاداين آيين نامه .

٢ - نظارت برحسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش ودستورالعملهاي مربوط و

بخشنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت آموزش وپرورش وبرنامه ريزي براي توجيه وآموزش عوامل ذيربط.

٣ - بررسي و تأييد برنام ههاي پيشنهادي سالانه مدرسه آه از سوي مدير،در چارچوب مقررا ت و ضوابط

مربوط،به شورا ارائه مي شود.

٤ - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شوراي معلمان ،انجمن اولياو

مربيان و شورا ي دانش آموزان .

٥ - بررسي وتأييدبرنامه هاي مربوطبه بزرگداشت ايام الله ومناسبت هاي مختلف ديني و انقلاب يوملي .

٦ - بررسي و تأييد برنام ههاي مربوط ب ه مسابقات علمي ،ورزشي ،فرهنگي و هنر ي در سطح مدرسه .

٧ - بررسي و تأييد برنامه اردوها و بازديدها ي دانش آموزان از مراکز علمي، فرهنگي،حرفه اي بارعايت

ماده ١٠٧ اين آيين نامه .

٨ - بحث واتخاذتصميم درموردچگونگي برگزاري امتحانات بارعايت مقررات ودستورالعملهاي مربوط.

٩ - تصميم گيري درموردتشويق وتنبيه دانش آموزان برابرمندرجات بندهاي پ ٢و ٣پفصل

ششم اين آيين نامه .

١٠ - برنامه ريزي براي تقديرازآنان و دانش آموزان نمونه به منظور ارائه الگوهاي شايسته باهمكاري

انجمن اولياء و مربيا ن.

١١ - تصميم گيري درموردتخلفات امتحانات داخلي دانش آموزان برابرآيين نامه رسيدگي به

تخلفات امتحاني .

١٢ تصميم گيري درمورد لبا س و پوشش دانش آموزان ،در چارچو ب مباني و ضوابطمندرج در فصل پنجم اين

آيين نامه .

١٣ - نظارت برفرآيندبودجه بندي برنامه درسي ارائه شده از سوي شوراي معلمان و تأييدآ نبراي اجرا.

١٤ بررسي مشكلات موردي دانش آموزاني آه بامسائل خاص ي ازنظرآموزشي وپرورشي مواجهند و

ارائه پيشنهادبه کميسيون خاص ادارات آموزش وپرورش مربوط باتوج ه به اختيارات کميسيون


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:36  توسط مدیریت | 
درتاریخ ۸/۹/۹۰ روز سه شنبه مانورایمنی وزلزله توسط دانش آموزان درمحل دبیرستان باموفقیت اجرا گردید ،دانش آموزان روش های آمادگی جهت ایمنی درمواقع حادثه رابرابر زمان تعین شده مرورکردند .

مانورزلزله راهرو دبیرستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:30  توسط مدیریت | 
  اردوی راهیان نور دانش آموزان سال دوم تجربی دبیرستان ۱۳ آبان به مناسبت هفته بسیج به مقصد جبهه های جنوب ( شرهانی -اروندرود-فتح المبین- شلمچه و... ) به مدت سه روز ازتاریخ ۴/۹/۹۰ الی ۷/۹/۹۰ برگزارگردید .

مراسم بدرقه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط مدیریت | 
روز ملی خانواده بر تمامی خانواده های مسلمان وایرانی مبارک باد .
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:12  توسط مدیریت | 
در ادامه مطلب برای دانش آموزان سال سوم نمونه سوال در س دین وزندگی ۳ برای دریافت قرار داده شده است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:8  توسط مدیریت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وب سایت دبیرستان سیزده آبان در سال تحصیلی 91/90جهت آشنایی دانش آموزان با مفاهیم در سی و اخبار مدرسه و اهداف آموزشی پرورشی وهمچنین پیشبرد اهداف کلی آموزش وپرورش توسط مدیریت دبیرستان راه اندازی گردیده است .

نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
آیین نامه اجرایی مدارس
نویسندگان
مدیریت
پیوندها
سایت مدیریت آموزش وپرورش ملکشاهی
,وبلاک سرگروه فیزیک
ستاد فناوری نانو
سامانه ثبت نام المپیاد علمی
وب سایت دبیرستان 13آبان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM


style='display:none;'>

مترجم سایت

مترجم سایت